เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

นายนพดล รามณรงค์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวนิสากร เสมอภพ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสุพรรณี คาดปรปักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวรรณภา สิทธิชัย
ครู คศ.๒

นางสาวประทุม ปานมาศ
ครู คศ.๒

นางเมธินี สมบูรณ์
ครู คศ.๒

นางสาวบุญญาพร เจียรมาศ
ครู คศ.๒

นายนิรันดร์ อาทรกิจ
ครู คศ.๒

นางอาภรณ์ พันธมาศ
ครู คศ.๒

นางจิตติมา ศรีอ่อน
ครู คศ.๒

นางมัลลิกา เอกาพันธ์
ครู คศ.๒

นางสาวนิลเนตร รัตนพันธ์
ครู คศ.๑

นางสาวศิริวรรณ รัตนะ
ครู คศ.๑

นางดวงฤดี รัตนนุกูล
ครู คศ.๑

นางเพียงจิตต์ รักชาติไทย
ครู คศ.๑

นางสาวสินธุ์ทิพย์ เจียรประพฤติ
ครู คศ.๑

นางสาวพนิดา มีเสน
ครู คศ.๑

นางพิศมัย ทองปาน
ครู คศ.๑

นางสาวเยาวดี ราตรีพฤกษ์
ครู คศ.๑

นางกุลกนก หนูสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวจาริณี กาญจนาภรณ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางรัตติกร ไชยภานุรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวสุภชา กาญจนพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางวันเพ็ญ เสนะ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวสุรีย์ ใบเต้
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวสุภาลักษณ์ หมัดหลี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวธัญญริญย์ ปล่องทอง
ผู้ช่วยครู

นายมานพ พิบูลย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวลักคณา ศรีเมือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา

นางสาววนิดา พิบูลย์ลาภ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

นางสาวเสาวดี แก้วมณี
ภารโรง