เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

นางสาวชนิดาภา เรศประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางดวงนภา บุญสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางฐาณิญา ไล่ชะพิษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางสาวพัชรี บัวทองคำ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายวุฒิพงษ์ สุริยผล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวนภัส เนตรวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสิริพร คงแก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน

นางสาวจิราภรณ์ ทวีแก้ว
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน

นางกิติยาพร เวชประสิทธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวศรัญญา สุขแก้ว
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวกชพรรณ หนูสง
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวณัฏฐา มะหมัด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจันทิมา ขนอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสกลทิพย์ แก้วมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวประภัสสร ไชยคชบาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวยุพาวดี ขุนทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวมยุรา สุกสาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

นางสาววีนัสญา ช้างนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี