เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

นางศิริพร ทองเกตุ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางศิริพร ทองเกตุ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

นางสาวปัทมา สมศักดิ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายขจรศักดิ์ สังข์ทอง
นักพัฒนาชุมชน

นายกษิดิ์เดช เจตนุรักษ์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นางสาวสิริมา ไสลรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวคุณัญญา จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวโสภา ทองทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน