เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

นายวิชา  คันธิก
ประธานสภาเทศบาลเมืองปากพูน
081-5363379

นายพรเทพ  เอกาพันธ์
รองประธานสภาเทศบาลเมืองปากพูน
080-0394482

นายพรเทพ เอกาพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปากพูน
เขต 1
080-0394482

นายบรรเจิด จำรัสกาญจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปากพูน
เขต 1
094-7893359

นางวันดี สุขบำเพิง สมาชิกสภาเทศบาล เมืองปากพูน เขต 1 083-1738145

นายวราวุธ สุดคีรี
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปากพูน
เขต 1
082-8321575

นายพงษ์ศักดิ์ วายุภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปากพูน
เขต 1
085-5790342

นายสมใจ ไสลรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปากพูน
เขต 1
080-7180203

นายอธิวัฒน์ เสมอภพ
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปากพูน
เขต 2
063-6074966

นายธีรยุทธ ถาวรพราหมณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปากพูน
เขต 2
095-6500221

นายหลี หมัดหลี
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปากพูน
เขต 2
089-4746880

นายภักดิ์ดี พิศแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปากพูน
เขต 2
086-2765586

นางสาวบุญเพ็ญ เสนาสนะ
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปากพูน
เขต 2
087-2669689

นายดาวิน กาญจนสดุง
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปากพูน
เขต 3
081-6771167

นายชยาศิส วนันตระ
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปากพูน
เขต 3
089-1966788

นางจรรยา ทองเหลือ
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปากพูน
เขต 3
087-3871922

นายวิชา คันธิก
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปากพูน
เขต 3
081-5363379

นางสมใจ แขกพงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปากพูน
เขต 3
081-6768772

นายบุรินทร์ พุทธพงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปากพูน
เขต 3
089-6514399