เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

นายอภิชาติ คงเสน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 นายวสันต์ เต็มเปี่ยม
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายสุชัย รัตนฉวี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวสันต์ เต็มเปี่ยม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางอรทัย จันทร์เขียว
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาววาสนา นาคจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางวราภรณ์ โสภณรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววรรณนิดา โต๊ะเตบ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอมรรัตน์ เจริญวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจริยา มาลาสี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายณรงค์ชัย คงผอม
นิติกรปฏิบัติการ

นางสุภาวดี คำแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฐภัชศร ล้วนกาง
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวดวงเดือน พันธมาศ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาววรรณา พันธรักษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

นายวินัย เจียรมาศ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายประสิทธิ์ แก้วคงจันทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายสุทน คลิ้งทอง
พนักงานวิทยุ

นายเฉลิมยศ นวลสุข
 พนักงานขับรถยนต์

นายปรินทร จันทร์เกลี้ยง
คนงาน

นางศรัณยา ไหมละเอียด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายสมชาย พลโทพงศ์
เจ้าพนักงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางฐปนัท จินดาวัฒน์
นักบริหาร
งานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นายนิคม สัญญากิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย