เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

นายอนุชา ธรรมชาติ
ปลัดเทศบาลเมืองปากพูน

นางปวันรัตน์ ศรีเมือง
รองปลัดเทศบาลเมืองปากพูน 

นายอภิชาติ คงเสน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวชนิดาภา เรศประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสำราญ จันหุณี
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาระภี ศรีพร
ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นายนพดล รามณรงค์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางศิริพร ทองเกตุ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายเธียรวิชญ์ แดงหวาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา