เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำขวัญ ตำบลปากพูน

“อนุสาวรีย์วีรไทย   สูงไฟประภาคาร
สถานที่ตั้งกองทัพภาค   มีมากสองสนามบิน
ถิ่นกุ้งปลาสมบูรณ์   เพิ่มพูนอิฐแดงแหล่งดินเผา
หัตถกรรมหนังตะลุง   ย่านลิเภา
สัมพันธ์เราไทยพุทธ   มุสลิม”

เทศบาลเมืองปากพูน

   ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกเขตเทศบาลตำบลท่าแพ เป็นเมืองที่เจริญเติบโตมาช้านาน และมีคลองท่าแพ หรือ คลองปากพูน และคลองปากพยิง ไหลผ่านตำบล มีประชากรประมาณ 32,398 คน มีเนื้อที่ทั้งหมด 93.782 ตร.กม. หรือประมาณ 58,613 ไร่

ประวัติ

ตำบล ปากพูน ในอดีตเป็นเส้นทางคมนาคม ทางน้ำจากอ่าวไทยเข้ามายังใจกลาง เมืองนครศรีธรรมราช เดิมชื่อ "ปากน้ำปากพูน" กลุ่มคนที่อาศัยอยู่แต่ดั้งเดิมมีทั้งชาวไทยและมุสลิมโดยชาวมุสลิมอพยพเข้ามาตั้ง ถิ่นฐานในรัชสมัยรัชกาลที่ 2 ส่วนใหญ่เดินทางมาจากหนองจอก คนไทยบางส่วนอพยพมาจากเมืองเพชรบุรี มีชุมชนที่สำคัญในอดีต คือ "ชุมชนโมคลาน"

 

เทศบาลเมืองปากพูน เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีฐานะเป็นนิติบุคคลเดิมเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองปากพูน มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศและกำหนดให้มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อมาได้มีการยกฐานะ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน ขึ้นเป็น เทศบาลเมืองปากพูน โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่บ้านที่เต็มพื้นที่จำนวน 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2-12 และหมู่บ้านที่เต็มพื้นที่บางส่วนจำนวน 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 (บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าแพ)

 

ปัจจุบันเทศบาลเมืองปากพูน มีพื้นที่ 69.34 ตารางกิโลเมตร มีจำนวน 12 ชุมชน มีจำนวนประชากร 32,398 คน มีจำนวนครัวเรือน 11,202 ครัวเรือน มีความหนาแน่น 467.23 คนต่อตารางกิโลเมตร และที่ตั้งของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

 

สภาพทั่วไป

มี เนื้อที่ทั้งหมด 69.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,335 ไร่ ภูมิประเทศของตำบลปากพูน มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล มีลักษณะเป็นดินทรายและมีคลองท่าแพ หรือ คลองปากพูน และคลองปากพยิง ไหลผ่าน จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แต่อากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนจัดเนื่องจากมีอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านจึงมีฤดูเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน อาชีพหลักของตำบลปากพูน ได้แก่ การประมง ทำสวน ทำนา ส่วนอาชีพเสริม ได้แก่ ก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป แกะรูปหนังตะลุง

 

อาณาเขตติดต่อ

เทศบาลเมืองปากพูน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ่าวไทย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลท่าแพ เทศบาลตำบลท่างิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านท่าแพ
หมู่ที่ 2 บ้านดอนทะเล
หมู่ที่ 3 บ้านสักงาม
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไทร
หมู่ที่ 5 บ้านชะเอียน
หมู่ที่ 6 บ้านท่าเตียน
หมู่ที่ 7 บ้านบ่อโพธิ์
หมู่ที่ 8 บ้านปากพูน
หมู่ที่ 9 บ้านตลาดพฤหัส
หมู่ที่ 10 บ้านศาลาบางปู
หมู่ที่ 11 บ้านปากพยิง
หมู่ที่ 12 บ้านปากน้ำเก่า
ชุมชน

จำนวนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 31 ชุมชน คือ
1. ชุมชนหน้าป้อม อาณาเขต ถนนมณีวัตร หน้าค่ายกองทัพภาคที่ 4 ด้านทิศใต้มาจรดถนนซอยต้นข่อย
2. ชุมชนบ้านสวนจันทร์ อาณาเขต ถนนต้นข่อย ถนนแดง สวนจันทร์ ร.15 พัน 2 หลังบึง (ทางด้านทิศตะวันตกของ
กองทัพภาคที่ 4 ทั้งหมด)
3. ชุมชนบ้านชะเอียน อาณาเขต บ้านชะเอียน ร.15 บ้านแหลม (ทางด้านทิศตะวันออกของกำแพงค่ายวชิราวุธทั้งหมด)
หมู่บ้านปาล์มสวีทโฮม
4. ชุมชนหมู่บ้านทิพย์มณฑา อาณาเขต หมู่บ้านทิพย์มณฑา หมู่บ้านสุวรรณภูมิ หมู่บ้าน บิ๊กเลิฟ
5. ชุมชนหมู่บ้านสยามนครธานี อาณาเขต หมู่บ้านสยามนครธานี (โครงการ 1 โครงการ 2) บ้านบ่อโพธิ์
หมู่บ้านเดอะซิตี หมู่บ้านเซ็นทรัลปาร์ค หมู่บ้านขวัญนคร
6. ชุมชนหมู่บ้านหมู่บ้านการเคหะ 2 อาณาเขต หมู่บ้านการเคหะ 2 หมู่บ้านแสนสบาย (หมู่บ้านมณฑาการ์เด้นเดิม)
7. ชุมชนบ้านพ่อโพธิ์เหนือ อาณาเขต ทิศเหนือของถนนมะม่วงทอง จรดหมู่ 9 (บ้านตลาดพฤหัส)
8. ชุมชนบ้านบ่อโพธิ์ใต้ อาณาเขต ทิศใต้ของถนนมะม่วงทอง จรดรอยต่อตำบลท่าซัก
9. ชุมชนบ้านตลาดพฤหัสเหนือ อาณาเขต ทิศเหนือของถนนท่าแพ – ตลาดพฤหัส จรดหมู่ที่ 1
10. ชุมชนบ้านตลาดพฤหัสใต้ อาณาเขต ทิศใต้ถนนตลาดท่าแพ – ตลาดพฤหัส จรดหมู่ที่
11. ชุมชนท่าม่วง อาณาเขต เขตรอยต่อบ้านหน้าสวน หมู่ที่ 10 สองฝั่งถนนนคร – ท่าศาลา ตลอดแนว
จรดเขตรอยต่อเขตตำบลท่าแพ
12. ชุมชนไสม่วงหัส – บางนกรวย อาณาเขต เขตรอยต่อบ้านสักงาม หมู่ที่ 3 บ้านไสม่วงหัส บ้านบางนกรวย
จรดคลองท่าแพ
13. ชุมชนสารพัดช่าง – หมู่บ้านอ้อมค่าย อาณาเขต คลองท่าแพฝั่งทิศใต้ ถนนอ้อมค่าย ฝั่งตะวันออกตลอดแนว
จรดหมู่ที่ 5
14. ชุมชนวีรไทย อาณาเขต ถนนอ้อมค่ายฝั่งตะวันตกตลอดแนว ค่ายวชิราวุธ จรดหมู่ที่ 5
15. ชุมชนบ้านปากพูน อาณาเขต ทิศใต้ของถนนศรีมงคล จรดคลองบ้านจินดา แยก ฝั่งทิศใต้ถนนแพสุน๊ะ
จรดคลองท่าแพ
16. ชุมชนบ้านศรีมงคล อาณาเขต ทิศเหนือของถนนแพสุน๊ะ จรดคลองท่าแพ ทิศเหนือ ของถนนศรีมงคล 3
บ้านนางจินดา จรดถนนปากพูน – ท่าแพ
17. ชุมชนบ้านนอกไร่ อาณาเขต ทิศเหนือของถนนปากพูน – ท่าแพตลอดแนว จรดหมู่ที่ 3
18. ชุมชนบ้านบางคู อาณาเขต ทิศเหนือของถนนบางปิด 3 จรดคลองปากพูน
19. ชุมชนบ้านดอนทะเลพัฒนา อาณาเขต ทิศใต้ของถนนบางปิด 3 จรดบ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 7
20. ชุมชนบ้านสักงานฝั่งตะวันตก อาณาเขต ถนนวิสุทธิ์ 1 และ ถนนวิสุทธิ์ 2 ทิศเหนือ จรดถนนหนองหวายหมู่ที่ 6
ทิศใต้ จรดบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 1
21. ชุมชนบ้านสักงามฝั่งตะวันออก อาณาเขต ถนนบ่อนไก่ และถนนบ้านปากน้ำเก่า ทิศใต้จรดบ้านไสม่วงหัส หมู่ที่ 1
ทิศใต้จรดบ้านนอกไร่ หมู่ที่ 11
22. ชุมชนบ้านนอก อู่เรือ อาณาเขต บ้านนอก อู่เรือ บ้านดอนโด บ้านกลางโดยใช้ถนนบ้านกลางด้านทิศใต้คลองปากพูน
ตลอดแนว ทิศตะวันตกจรดหมู่ที่ 8
23. ชุมชนเทศบาลเมืองปากพูน อาณาเขต บ้านนอกไร่ ชุมชนบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองปากพูน ถนนบ้านนางแต้ว
บ้านปากน้ำ โดยใช้ถนนบ้านกลางทางทิศเหนือจรดถนนสายปากน้ำปากพูน ตลอดแนวคลองปากพูน ทิศตะวันตกจรดหมู่ที่ 8
24. ชุมชนบ้านห้วยไทร อาณาเขต บ้านห้วยไทร วัดทรายทอง โดยใช้ถนนสายปากน้ำปากพูนด้านทิศเหนือ
จรดถนนหมู่ที่ 12 ตลอดแนว จรดคลองปากพูน อ่าวไทย ทิศตะวันตกจรด หมู่ที่ 8
25. ชุมชนท่าเตียน อาณาเขต ทิศเหนือจรดคลองปากพยิง ทิศใต้จรดซอยลุงอ๊อด ทิศตะวันออก จรดหมู่ที่ 11
ทิศตะวันตกจรดคลองปากพยิง
26. ชุมชนยายแดง อาณาเขต ทิศเหนือจรดซอยลุงอ๊อด ทิศใต้จรดหมู่ 10 ทิศตะวันออกจรดหนองมัด หมู่ที่ 11 ทิศตะวันตกจรดคลองปากพยิง บางโพธิ์
27. ชุมชนศาลาบางปูฝั่งตะวันตก อาณาเขต ทิศตะวันตกของถนนนคร – ท่าศาลา ทิศเหนือจรดหมู่ที่ 6 ทิศใต้จรดบ้านท่าม่วง
หมู่ที่ 1 ทิศตะวันตกจรดคลองบางมวงและ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
28. ชุมชนศาลาบางปูฝั่งตะวันออก อาณาเขต ทิศตะวันออกของถนนนคร – ท่าศาลา ทิศเหนือจรดบ้านท่าเตียน หมู่ที่ 6
ทิศใต้จรดบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 1 ทิศตะวันออกจรด หมู่ที่ 3
29. ชุมชนปากพยิงฝั่งตะวันตก อาณาเขต ทิศเหนือจรดคลองปากพยิง ทิศใต้จรดหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 12 ทิศตะวันออกจรดถนน
ประชาอุทิศ ทิศตะวันตกจรดหมู่ที่ 6
30. ชุมชนปากพยิงฝั่งตะวันออก อาณาเขต ทิศเหนือจรดคลองปากพยิง ทิศใต้จรดหมู่ 3 และหมู่ที่ 12 ทิศตะวันออก
จรดคลองเก่าหมู่ที่ 8 ท่าศาลา ทิศตะวันตกจรดถนน ประชาอุทิศ
31. ชุมชนปากน้ำเก่า อาณาเขต ทิศเหนือจรดหมู่ที่ 11 ทิศใต้จรดหมู่ที่ 4 ทิศตะวันออกจรดอ่าวไทย ทิศตะวันตก
จรดหมู่ที่ 3

โรงพยาบาล

สังกัดกระทรวงกลาโหม 

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

สังกัดเทศบาลเมืองปากพูน

โรงพยาบาลตำบลปากพูน สาขาบ้านตลาดพฤหัส
โรงพยาบาลตำบลปากพูน สาขาบ้านศาลาบางปู

 

สถานีตำรวจ

จำนวนสถานีตำรวจในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 2 แห่ง คือ

สถานีตำรวจภูธรย่อยปากพูน
สถานีตำรวจภูธรย่อยศาลาบางปู
สถานศึกษา

 

สถานศึกษาระดับบริบาล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 9
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายวชิราวุธ

 

สถานศึกษาระดับอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลปากพูน หมู่ที่ 8
โรงเรียนอนุบาลปากพูน หมู่ที่ 9 (โครงการ)
โรงเรียนอนุบาลปากพูน ค่ายวชิราวุธ (โครงการ)


สถานศึกษาระดับประถมศึกษา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4
โรงเรียนวัดท่าม่วง
โรงเรียนวัดมะม่วงทอง
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม
โรงเรียนวัดไพศาลสถิต
โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า
โรงเรียนบ้านห้วยไทร
โรงเรียนบ้านชะเอียน


สถานศึกษาขยายโอกาส

โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดไพศาลสถิต


สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนโยธินบำรุง
โรงเรียนปากพูน


สถานศึกษาเอกชน

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์


สถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช


สถานศึกษานอกระบบ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลปากพูน

 

สถานศึกษาระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยชีวิต

 

วัด

จำนวนวัดในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 8 วัด 1 สำนักสงฆ์ คือ

วัดท่าแพ
วัดท่าม่วง
วัดทรายทองสันตาราม
วัดมะม่วงทอง
วัดศรีมงคล
วัดโบสถ์
วัดวิสุทธิยาราม (ศาลาบางปู)
วัดไพศาลสถิต (ปากพยิง)
สำนักสงฆ์หลังค่ายวชิราวุธมัสยิด

จำนวนมัสยิดในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 8 มัสยิด และ 1 มัรกัส คือ

มัสยิดดารุลมุสลิมีน (บ้านท่าแพ)
มัสยิดนูรุลฮิดายะห์ (บ้านสวนจันทร์)
มัสยิดยะลาลุดดีน (บ้านชะเอียน)
มัสยิดดารุนอามัน (บ้านปากพูนเหนือ)
มัสยิดดารุนนาอีม (บ้านปากพูนใต้)
มัสยิดแสงศาสน์ (บ้านศาลาบางปู)
มัสยิดญะมาอาตุลอิสลาม (บ้านปากพยิง)
มัสยิดดารุลสลาม (บ้านปากน้ำเก่า)
มัรกัสนูรมาดานี (บ้านท่าแพ)ศาลเจ้า
จำนวนศาลเจ้าในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 4 แห่ง คือ

วัดพระถังซัมจั๋ง
ศาลเจ้าเหียงเค่งตึ๊ง
ศาลเจ้าท่ามกุงหย่า
ศาลเจ้าเทพเจ้าม้าขาว
ศาลเจ้าพระอรหันต์จี้กง โพธิสัตว์ 108

 

สถานปฏิบัติธรรม
จำนวนสถานปฏิบัติธรรมในเขตเทศบาลเมืองปากพูน มีทั้งหมด 3 แห่ง คือ

ธรรมสถานฉือฝา
สถานปฏิบัติธรรมมูลนิธิชื่นฤทัยในธรรม
สถานปฏิบัติธรรมเทวสถานแห่งเทพ-แห่งธรรม

 

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากพญา-ปากนคร
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ำ

 

การเดินทาง

ทางบก
รถโดยสารประจำทาง
ท่าแพ-หน้าเมือง
ท่าแพ-ว.นาฏศิลป์
นคร-ท่าศาลา
นคร-สิชล
ค่ายวชิราวุธ
รถตู้ปรับอากาศ
นครศรีธรรมราช-ท่าศาลา-ม.วลัยลักษณ์
นครศรีธรรมราช-สิชล
นครศรีธรรมราช-ขนอม
นครศรีธรรมราช-เฟอร์รี่เกาะสมุย
นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี
รถโดยสารปรับอากาศ
กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช-นครพนม
ทางอากาศ
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
นกแอร์ (6 เที่ยวบินต่อวัน)
ไทยแอร์เอเชีย (4 เที่ยวบินต่อวัน)
ไทยไลอ้อนแอร์ (2 เที่ยวบินต่อวัน)
นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-สิงคโปร์
สกู๊ต (4 เที่ยวบินต่อวัน)

ท่าอากาศยานกองทัพภาคที่ 4
กองทัพบก

 

ศูนย์ขนส่งทางอากาศ
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

 

สถานที่สำคัญ

อนุสาวรีย์วีรไทย
ประภาคาร
หมู่บ้านดินเผา บ้านท่าเตียน
หมู่บ้านดินเผา บ้านศาลาบางปู
หมู่บ้านดินเผา บ้านปาพยิง
หนองช้างตาย
หนองพลายดำ
หนองมัด
อุโบสถเก่า วัดไพศาลสถิตย์
ปากน้ำปากพูน
เจดีย์ศรีรัตนธัช วัดมะม่วงทอง
พิพิธภัณฑ์ชุมชนตำบลปากพูน วัดมะม่วงทอง
ศูนย์สามวัยสานใยรักแห่งครอบครัว ปากพูน
สนามกอล์ฟค่ายวชิราวุธ
ศูนย์วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

Google AdSense Phoca - Google AdSense Easy